anlagdbrand.se

Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder

Syftet är att påvisa hur och varför barn/ungdomar anlägger brand och utifrån dessa resultat ange hur man på bästa sätt ska motverka och förhindra framtida brandanläggelser. Därtill kommer två delsyften; att undersöka om den massmediala skildringen av anlagd brand leder till ett socialt spridningssyndrom och att utvärdera en form av händelsebaserat förebyggande arbete utfört av Räddningstjänsten Storgöteborg 1998-2005 samt en utbildningssatsning i Göteborgs grundskolor som påbörjades ht 2008. Projektet omfattar tre sammanhängande studier.

I dessa insamlas och sammanställs registerdata om brottsbelastning, via dokument och informantintervjuer insamlas och analyseras data om barn/ungdomars personliga och sociala förhållanden, via respondentintervjuer får barn/ungdomar berätta om sina erfarenheter och åsikter om anlagd brand. I studien om massmediala effekter analyseras artiklar som rapporterar om anlagd brand och här används också data från ett statistiskt material om brandförekomst i Göteborg. I utvärderingen av Räddningstjänstens två satsningar intervjuas personal, deltagande barn/ungdomar samt andra deltagare och därtill analyseras dokumentation av olika åtgärder. Vidare baseras undersökningarna på internationella forskningsrön och sammanställningar av utvärderingar av olika åtgärdsprogram. Med föreslagen design kommer projektet att besvara frågan om barns/ungdomars brandanläggelse sett till individuella, sociala och situationella faktorer är ett säreget problem eller ett parallellfenomen till andra närbesläktade barn-/ungdomsproblem. Baserat på detta resultat kan svar ges om hur samhällets förebyggande arbete bäst ska utformas. I kombination med resultat från en bred genomgång av vad som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet har visat sig fungera (internationellt och nationellt) kommer åtgärdsprogram innefattande primära, sekundära och tertiära preventionsinsatser att utformas. Häri ingår åtgärder med relevans för både det sociala och det situationella preventionsområdet.

En primär målgrupp är praktiker i betydelsen yrkesverksamma myndighetsföreträdare med ansvar för utformning och genomförande av preventiva åtgärder samt frivilligorganisationer med aktiviteter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. Projektet vänder sig också till inomvetenskapliga intressenter i form av nationellt och internationellt verksamma forskare, med forskningsområdet anlagd brand och/eller närbesläktade forskningsområden som huvudintresse. En viktig internationell avnämare är EUCPN (European Crime Prevention Network).

Projektet påbörjades augusti 2009 och förväntas vara klar våren 2012.