anlagdbrand.se

Förstudie

Under 2007 genomförde SP Brandteknik ett förprojekt finansierat av Brandforsk. Detta förprojekt har kartlagt och sammanställt tidigare genomförda arbeten som berör ämnet anlagd brand.

Eftersom mycket arbete bedrivs av kommuner och räddningstjänster (ibland i samarbete med polisen) bygger sammanställningen både på en traditionell litteraturstudie och en serie intervjuer med diverse aktörer. Hela sammanställningen finns i SP Arbetsrapport 2007:21. Sammanställningen ligger till grund för ett forskningsprogram kring anlagda bränder.

Att skriva ett forskningsprogram inom ett så brett område kräver detaljerad input från ett stort antal tänkbara forskare därför har man i förprojektet skissat på vad forskningsprogrammet skulle kunna innehålla, vilka som skulle kunna delta och vilka intressenter som skulle kunna finansiera forskningen. Forskningsprogrammet ämnar fylla identifierade kunskapsluckor genom fokuserad forskning inom ett konsortium av forskare med en rad olika kompetenser från beteendevetenskap, förvaltning, teknik m m, samt representanter för räddningstjänsten, polis och andra intressenter.

Forskningsprogrammet har som målsättning att ta ett samlat grepp kring anlagd brand. Fokus är på bränder i skolor men man kommer även att beakta anlagda bränder i andra intressanta objekt som t ex centrumanläggningar och lastkajer.