anlagdbrand.se

Fallstudier – Vilka tekniska faktorer spelar roll vid anlagd brand i skolor?

Statistiken är en väg för att studera behovet av tekniska åtgärder inom området anlagd brand. Ofta behöver man dock mycket mer information, speciellt om man vill bestämma storleken och utveckling av branden på ett grundligt sätt. I projektet har man därför gjort en genomgång av tidigare inträffade skolbränder och skolbränder som inträffade under projekttiden genom s k fallstudier.

Varje dag inträffar det mellan en och två skolbränder. I de flesta fall är de anlagda. I detta projekt har ett antal fallstudier på inträffade skolbränder genomförts. Genom projektet ville man få en större kunskap om de tekniska faktorer som påverkar spridning av anlagd brand i skolor samt vilka möjligheter det finns att begränsa brandutvecklingen vid sådana bränder. Som metod användes fallstudier av knappt 60 bränder, en fallstudie i en kommun och en enkät som skickades till alla brandutredare i MSBs nätverk av brandutredare. Utifrån dessa identifieras ett antal typiska brandscenarier för anlagd brand i skolor och ett antal tekniska brister samt möjliga åtgärder.

En del tekniska brister är avsaknad av detektionssystem och automatlarm, dålig konstruktion av tak och vindar och dåliga brandcellsgränser. Tekniska åtgärder som tydligt framträder som viktiga är bl a automatlarm med bra positionering av olika detektorer (rökdetektorer och detektionskabel), belysning, övervakningskameror och sprinkler. Inom dessa områden behövs kostnadsnytta analyser för att kunna motivera installation. De områden inom vilka det behövs utveckling är skyddssystem för takfötter vid fasader, sprinkler samt insatstekniker för vindar.

Slutligen definierades tre möjliga brandscenarier: en utomhus vid en fasad (skräp) och två inomhus (skräp som antänds och brännbara vätskor som kastas in). Dessa scenarier är viktiga för utveckling av tekniska åtgärder. Trots att denna studie inte hade som huvudmål att undersöka organisatoriska brister har det framkommit ett antal viktiga slutsatser kring detta. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) fungerar inte alltid och yttermiljön runtomkring skolor är långt från ideal. Dessutom är det viktigt att skolpersonal är inblandad i brandskyddsarbetet på olika sätt. Slutligen är det viktigt att man har nästan en s k ”noll-tolerans” kring anlagda bränder i skolor d v s att man alltid agerar oavsett hur allvarlig en incident är.

Det kan vara en god idé att aktivt arbeta med brandgator och ta bort träd, buskar och annan växtlighet som möjliggör spridning av eld när man anlägger nya skolor. Vi erbjuder också utredningar av befintliga skolmiljöer där vi delvis tittar på trädfällning för att förhindra spridning. Detta görs i samarbete med en trädfällningsfirma med expertkunskap inom området.