anlagdbrand.se

Sambandet mellan Räddningstjänstens förebyggande insatser och antalet anlagda skolbränder

Under hösten 2008 genomfördes ett examensarbete för att belysa de problem som landets räddningstjänster upplever i sitt förebyggande arbete mot anlagda skolbränder, identifiera de behovsdomäner som finns, samt ge värdefulla tips på fortsatt arbete. Därför genomfördes en enkätundersökning bland 35 svenska räddningstjänster, varav fem stycken följdes upp med en djupare intervju.

Resultatet bekräftar problematiken med anlagda skolbränder och belyser bland annat bristen på generella metoder och tvärsektoriellt samarbete i kommunerna när det gäller att förebygga dessa, samt att ett mörkertal kring antalet anlagda skolbränder förekommer. Mörkertalet trodde respondenterna berodde dels på en rädsla från skolans sida att riskera att få dåligt rykte med minskad skolpeng som följd, dels som en effekt av att skolans personal negligerar inträffade tillbud och inte inser vad de kan leda till i längden.

Ett återkommande tema bland respondenterna var svårigheten att bedöma de förebyggande insatsernas effekt. Därför föreslås att metoder för att mäta effekten av de förebyggande insatserna skall utvecklas på nationell nivå i syfte att ge räddningstjänsterna konkreta förslag på hur skolbrandsproblematiken skall bekämpas.

Intervjuerna ledde till att problemet med att engagera föräldrar i det förebyggande arbetet samt betydelsen av att brandpersonalen, som utför informationsinsatserna, är utbildade i pedagogik och barns psykologiska utveckling, uppmärksammades. Det betonades återigen att räddningstjänsterna efterlyser ett nationellt forum där bland annat metodik och arbetssätt kan diskuteras, liksom nationella metoder för att bedöma effekten av de förebyggande insatserna.

Vikten av brandutredningar diskuterades också, vilka syftar till att utreda vilka åtgärder, både hårda som mjuka, som kan leda till att en liknande brand inte inträffar igen.

Av statistiken över antalet anlagda bränder i skolor och enkätundersökningen drogs slutsatsen att det finns ett kvalitativt samband mellan räddningstjänsternas förebyggande insatser och antalet anlagda skolbränder. Det visade sig att antalet anlagda skolbränder minskade med ökad kontinuitet och intensitet av informationsinsatser i skolorna i kombination med ett ökat tvärsektoriellt samarbete mellan samhällets olika aktörer. I samarbetet innefattas även utbildning av till exempel skolans personal, för att öka möjligheten att bryta den negativa trenden på bred front. I samband med statistikanalysen uppmärksammades brister i den offentligt tillgängliga statistiken, dels på grund av att anlagda bränder i skolorna endast omfattar de bränder som inträffar i byggnaderna och inte samtliga bränder på skolans område, dels på grund av att brandorsaken alltför ofta anges som okänd.