anlagdbrand.se

Projektet - Anlagd Brand

Under 2007 genomförde SP Brandteknik ett förprojekt finansierat av Brandforsk. Detta förprojekt kartlade och sammanställde tidigare genomförda arbeten som berörde ämnet anlagd brand. Hela sammanställningen finns i SP Arbetsrapport 2007:21.

Förstudien föreslog ett brett forskningsprogram för att angripa anlagdbrandproblematiken nationellt ur ett internationellt perspektiv. Forskningsprogrammet bedrivs av BRANDFORSK (Styrelsen för Svensk Brandforskning) med finansiering av ett flertal försäkringsbolag och Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB). SP Brandteknik är teknisk projektledare för satsningen som påbörjades 2008 och beräknades vara klar 2013.

Forskningsprogrammet har som målsättning att ta ett samlat grepp kring anlagd brand. Fokus är på bränder i skolor men man kommer även att beakta anlagda bränder i andra intressanta objekt som t ex centrumanläggningar och lastkajer.

Delprojekt bedrivs kring såväl mänskligt beteende som tekniska system. Delprojekt beviljas av en Styrgrupp bestående av finansiärerna och forskningsutövare inkluderar representanter från Lunds Tekniska Högskola (Brandteknik och Riskhantering), Karlstads Universitet (Hälsa och Miljö), Göteborgs Universitet (Sociologiska institutionen), Malmö Högskola (Urbana studier), Högskolan i Gävle, Kreafor, och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Brandteknik).