anlagdbrand.se

Social och situationell prevention av skolbränder

Inom Karlstads kommun har en modell tagits fram för hur antalet skolbränder kan minskas genom till exempel trygghetsskapande åtgärder gällande skolans fysiska miljö. Denna förstudie, syftar till att dels beskriva och teoriförankra den modell som utvecklats av kommunen, dels utveckla en utvärderingsdesign som i ett senare skede kan användas för att vetenskapligt fastställa resultat och utvärdera effekter vid införande av interventioner baserade på modellen.

Den senaste tioårsperioden har antalet skolbränder ökat kraftigt. Denna utveckling drabbar inte bara landets skolor och kommuner, utan hela samhället. Kostnaderna beräknas uppgå till minst 500 miljoner kronor per år. 

Karlstads kommun utgör inget undantag ifråga om skadegörelse och anlagd brand inom skolans värld. Kommunen har därför tagit fram en modell för hus antalet skolbränder kan minskas genom säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder gällande skolands fysiska miljö. Modellen är inspirerad av teorier kring ”situationell prevention” och ”crime prevention through environmental design”, två likartade tankesätt i den kriminologiska literaturen om hur den befintliga och planerade fysiska miljön kan påverkas och förändras i syfte att minskal brott och otrygghet.

Inom projektet har man studierat den vetenskapliga bakgrunden till modellen som använts i Karlstad, sk ”Karlstadsmodellen” samt undersökt utvärderingsmetoder för att undersöka effektiviteten hos modellen.

Lämpliga utvärderingsformer kan vara fallstudier och kvasi-experimentell design eller en kombination av de båda. Inom fallstudien försöker man genom en sk processutvärdering skapa sig en bättre förståelse kring hur skolan valt att använda sig av den nya konskapen vad gäller situationell prevention och empowerment. Vid användandet av en kvasi-experimentell metod jämförs skillnader i antalet utförda skadeförelsebrott före och efter införd intervention. Jämförelse av resultaten sker även mot kontrollgrupper.

Studien är avslutad.