anlagdbrand.se

ANLAGDA BRÄNDER – Sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder

Projektets syfte är att:
 • analysera om anlagda bränder kan ses som uttryck för mer grundläggande förändrade sociala förhållanden i samhället och stadens sociala geografi
 • analysera barns och ungdomars syn på anlagda bränder samt om de blivit en del av vissa ungdomsgruppers konflikt- eller proteststrategier gentemot myndigheter som polis och räddningstjänst
 • analysera skolans roll som fokalpunkt för missnöje och frustration hos barn- och ungdomsgrupper och därmed också dess utsatthet för sabotage och bränder
 • utveckla en scenariobaserad metod för risk- och sårbarhetsanalys som integrerar psykosociala, sociala och tekniska aspekter för att ta fram åtgärdsprogram för minskat antal anlagda bränder.
Projektet kommer att:
 1. Genom en kvantitativt inriktad statistisk analys undersöka ett antal bostadsområdens sociala utveckling sett i relation till anlagda bränder,
 2. I samma områden genom deltagande observation, enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer analysera barns och ungdomars syn på anlagda bränder
 3. Tillämpa en scenariobaserad risk- och sårbarhetsanalys för att utveckla en modell för områdesbaserade åtgärds- och handlingsplaner mot anlagda bränder
Projektets olika delar skall:
 • Visa på vilka eventuella samband det kan finnas mellan ett bostadsområdes sociala utveckling, anlagda bränder och skadegörelse. Går det att finna”varningssignaler” när ett bostadsområde eller stadsdel börjar komma in i en riskzon?
 • Visa på om anlagda bränder är en del i en konflikt- eller proteststrategi som vissa ungdomsgrupper använder sig av i relation till polis och räddningstjänst och var de mer grundläggande orsakerna till detta ligger.
 • Visa på hur barn och ungdomar ser på bränder i bostadsområden och skolor samt vilka möjliga sociala och sociopsykologiska orsaker som kan ligga till grund för dem.
 • Tillämpa en scenariobaserad metod för risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera oönskade händelser och händelseförlopp som kan leda till skadegörelse och anlagda bränder, identifiera proaktiva åtgärder men också bedöma hur sårbart ett bostadsområde och en stadsdel kan vara för denna typ av händelser. Scenarioanalysen skall resultera i ett antal åtgärdsförslag som kan utvärderas genom ett minskat antal antal anlagda bränder och incidenter.

Målgrupp för projektet är avdelningar som arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor, stadsdelsförvaltningar inklusive socialförvaltningar, skolor, polis och räddningstjänst, fastighetsägare m.fl.

Projektet påbörjas september 2009 och förväntas vara klar hösten 2012.