anlagdbrand.se

Attityder och normer kring anlagda bränder

Syftet med detta projekt är att studera hur olika aktörer i Gävleborgs län uppfattar fenomenet anlagd brand. Framförallt kommer följande aktörer studeras i projektet: ungdomar i årskurs åtta, lärare som undervisar i årskurs åtta samt representanter från socialtjänst, polis och räddningstjänst.

I projektet kommer tre olika delstudier att genomföras. Den första studien syftar till att undersöka samspelet som uppstår och vilka normer som finns kring anlagda bränder bland ungdomar i årskurs åtta. Syftet med den andra delstudien är att undersöka lärares normer kring anlagda bränder. I den tredje delstudien är syftet att analysera bilder av anlagda bränder bland nyckelpersoner som på olika sätt arbetar med problematiken kring anlagda bränder (representanter från räddningstjänsten, polisen och socialtjänsten). Dessa aktörers olika bilder kommer sedan att jämföras för att studera skillnader och likheter i uppfattningar kring anlagda bränder. Materialinsamlingen kommer att ske på olika orter i Gävleborgs län och metoderna som kommer att användas är fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer. Genom att analysera vilken kunskap som finns och inte finns om anlagda bränder kan brottsförebyggande åtgärder för att minska antalet anlagda bränder utvecklas. Projektet kommer att avslutas med ett förslag till brottsförebyggande åtgärder.

I slutskedet av projektet kommer även ett seminarium att anordnas där representanter för olika organisationer och myndigheter i Gävleborgs län kommer att bjudas in för att kommentera projektets resultat (bl.a. Brandskyddsföreningen, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, BRÅ). Resultaten från de olika delstudierna kommer därigenom skapa utgångspunkt för en reflexiv process där olika tolkningsramar kan diskuteras och hur resultaten kan användas i praktiska åtgärder.

Projektet påbörjas augusti 2009 och förväntas vara klar sommaren 2011.