Anlagd brand är ett allvarligt brott som kostar samhället över en miljard kronor per år. Anlagd brand ligger bakom åtminstone en fjärdedel, enligt vissa källor upp till 40 %, av alla bränder årligen. Totalt anläggs över 10 000 bränder i Sverige årligen. Minst hälften av dessa är verk av barn och ungdomar under 18 år.

Hälften av alla skolbränder är anlagda, d v s nästan dubbelt så många som för bränder totalt. Det sker idag ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige. Endast skolbränderna uppskattas kosta samhället minst 300 miljoner kronor varje år. Skolbränder är dessutom bara en del av hela anlagda brand problemet som dessutom omfattar flera anlagda bilbränder eller bostadsbränder per dag. Trots problemets omfattning saknas identifierad gärningsman i 90 % av fallen.  

Problemet behöver angripas tvärvetenskapligt och inkludera mänskligt beteende (inklusive människors attityder till och kunskaper om brand generellt och anlagd brand i synnerhet), detektion, alarmering, förebyggande åtgärder, brandtillväxt, byggnadsteknik, släckteknik, säkerhet m m. Ett förprojekt genomfördes under 2007 som ett första steg i att kartlägga forskningsbehovet och föreslå ett ämnesövergripande forskningsprogram som skall kunna åstadkomma kännbar förändring i hur vi hanterar fenomenet anlagd brand. Förstudien har legat till grund för insamling av forskningsmedel för att finansiera ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ämnet Anlagd Brand.

Denna webbsida samlar information om vad som händer inom forskningsprogrammet: Anlagd brand – ett samhällsproblem. Informationsblad om projektet anlagd brand.
 

     
     
     

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se